• (0258) 211 11 21
  • info@c21loft.com
  • Türkçe

2B Arazisi Nedir

Ürün Kategorileri

2B Arazisi Nedir

6831 sayılı Orman Kanunu’na göre orman niteliğini kaybetmiş arazilere “2B arazi” deniyor. 2B arazilerin ortak özelliği, tekrar kullanılmalarının ve ıslah edilmelerinin mümkün olmamasıdır. “2B” ifadesi Orman Kanunu’nun 2. maddesinin ilk fıkrasında yer alan “B” bendinin kısaltması olarak, Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan veya orman dışına çıkarılacak yerleri belirtmek amacıyla kullanılıyor.

2B arazililer yoğun olarak Yalova, Antalya, Mersin, Kocaeli civarındaki zeytinlikler, otlaklar ve narenciye alanlarında bulunuyor. Bu bölgelerde söz konusu arazilerden getiri oldukça yüksektir.

2B araziler nasıl satın alınır?

2B arazileri satın alabilmek için öncelikle başvuruda bulunulması gerekiyor. Başvurunun şehirlerde defterdarlıklar ve ilçelerde mal müdürlüklerine yapılmasının ardından T.C. Ziraat Bankası’na “2B ve tarım arazileri" tahsilat hesabına başvuru bedeli yatırılıyor.

2B arazi sahipliği için belirlenen süre içerisinde idareye başvuran ve idarece tespit edilen, satış bedelini itiraz ve dava konusu etmeksizin kabul edenler hak sahibi sayılıyor.

2B arazi satın alacaklar için gerekli belgeler

2B başvuruları için gerekli evraklar şu şekilde sıralanıyor:

Başvuru dilekçesi

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Başvuru bedelinin yatırıldığına dair makbuz

Veraset ilamının onaylı örneği

Akdi haleflerden ise kanun yürürlüğe girdikten sonra düzenlenecek noter tasdikli yazılı muvafakat.

Hak sahiplerine satış işlemleri yetkili idare tarafından ve başvuru süresinin bittiği tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde sonucun bildirilmesi gerçekleşiyor.